Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

DE PRAKTIJK van Muriel Beekman is opgericht door Muriel Beekman- Glasbergen, is gevestigd te Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58902260. DE PRAKTIJK van Muriel Beekman verzorgt integratieve Kinder- en Jeugdtherapie. Dit is een vorm van psychosociale hulpverlenening voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Daarnaast verzorgt DE PRAKTIJK van Muriel Beekman coaching, gezins- en ouderbegeleiding. Tevens organiseert DE PRAKTIJK van Muriel Beekman lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met DE PRAKTIJK van Muriel Beekman en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die de overeenkomst met DE PRAKTIJK van Muriel Beekman ondertekent, draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. DE PRAKTIJK van Muriel Beekman kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Indien ouders gescheiden van elkaar wonen zal er door de coach, in overleg, via mail, een korte rapportage worden gedaan over de voortgang van het kind aan beide ouders.

4. Vertrouwelijkheid:

DE PRAKTIJK van Muriel Beekman is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. DE PRAKTIJK van Muriel Beekman streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal DE PRAKTIJK van Muriel Beekman dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Aansprakelijkheid:

Het advies en begeleiding van DE PRAKTIJK van Muriel Beekman is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. DE PRAKTIJK van Muriel Beekman is nimmer aansprakelijk voor directe of ndirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DE PRAKTIJK van Muriel Beekman. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van DE PRAKTIJK van Muriel Beekman. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt DE PRAKTIJK van Muriel Beekman aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen:

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken tijd brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag:

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door DE PRAKTIJK van Muriel Beekman gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven:

De tarieven staan op de website vermeld van DE PRAKTIJK van Muriel Beekman op de pagina 'kosten' of zijn op te vragen bij DE PRAKTIJK van Muriel Beekman. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Op de pagina 'kosten' kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het uurtarief is inclusief voorbereiding en korte verslaglegging. Voor het maken van een uitgebreider verslag voor officiële instanties, wordt 1 uurtarief gehanteerd.

9. Betalingsvoorwaarden:

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van DE PRAKTIJK van Muriel Beekman. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal DE PRAKTIJK van Muriel Beekman een betalingsherinnering sturen. Indien er wederom niet binnen 14 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is DE PRAKTIJK van Muriel Beekman gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 5,00 in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is DE PRAKTIJK van Muriel Beekman genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is DE PRAKTIJK van Muriel Beekman gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

10. Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Indien de vergoeding via de gemeente verloopt en u zich korter dan 24 uur van te voren afmeldt, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht bij de client, niet bij de gemeente.

11. Klachten:

Heeft u een klacht over het coachen of het contact, gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat d.m.v. een gesprek tot een oplossing gezocht kan worden. Wanneer dit niet blijkt te lukken dient u, schriftelijk, binnen 14 dagen na het geschil, zo gedetailleerd mogelijk uw klacht te beschrijven zodat DE PRAKTIJK van Muriel Beekman hier zo adequaat mogelijk op kan reageren. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt kunnen worden, dan zal DE PRAKTIJK van Muriel Beekman zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten (de Vereniging van Integraal Therapeuten VIT). DE PRAKTIJK van Muriel Beekman is aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoet DE PRAKTIJK van Muriel Beekman aan dit onderdeel van de Wkkgz.