Privacy reglement

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Bij jongeren is de bewaartermijn 20 jaar vanaf het 18e levensjaar. De bewaartermijn voor de financiele administratie is 7 jaar.

Privacy op de zorgnota naar de gemeenten (begeleiding via jeugdzorg)

Indien de begeleiding valt onder jeugdzorg en vergoed wordt door de gemeenten dan verloopt facturering en betaling maandelijks en rechtstreeks. Op de nota die ik verstuur naar de gemeenten staan de gegevens die door de gemeenten gevraagd worden, zodat zij over kunnen gaan tot betaling.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw BSN-nummer
 • de datum van de behandeling
 • een codering voor de aard van de begeleiding
 • het aantal sessies
 • de kosten van de sessies.

Privacy op de zorgnota naar u (ten behoeve van vergoeding van uw zorgverzekeraar)

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uiteraard dient u de factuur rechtstreeks aan mij te voldoen binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
 • de kosten van de sessie.